Бурак Кечаи: Да се работи против интересите на својата држава е грев!


Бурак Кечаи: Да се работи против интересите на својата држа е грев!

Додека некои политичари шират омраза и зборуваат за големи држави, од Гостивар и од цела Македонија, автобуси секојдневно заминуваат полни со Македонци, Албанци, Турци, Срби, Власи, Роми, Бошњаци и други, сите тие  ја напуштаат државата со цели семејства и во еден правец.

Не бегаат сите заради подобра заработувачка, бегаат затоа што неможат да ја поднесат политиката на делби која ја спроведува актуелнава власт.

Доста беа делби, време е да се сплотиме, ако продолжиме да се делиме еден ден ќе имаме празни села и градови! Лоша иднина не ги чека само Македонците, туку  и Албанците, Турците, Србите, Власите, Ромите, Бошњаците…

Сите, без разлика на вера или нација,  да работиме за доброто на нашата заедничка држава Република Македонија, наместо да шириме омраза и да зборуваме за големи држави. Големи држави во 21 век,  се држави каде политичарите шират соживот меѓу различните по вера и нација и работаат за доброто на сите свои граѓани.

Кога имаме здрасвен проблем, докторот не не‘ прашува што си по националност, тој не’ прашува што те боли. Нас обичните граѓани не боли неслогата што ја шират некои политичари.

Кога сме обединети никој ништо не ни може!

Ја знаете приказната: во мака комшијата ти е поблизок од далечниот брат? Македонците, Албанците, Турците, Србите, Власите, Ромите, Бошњаците и други, сме комшии и треба да се почитуваме и да се помагаме кога имаме некоја мака.

Во моментов мака имаат Македонците, и затоа Ве повикувам сите, Албанци, Турци, Срби, Власи, Роми, Бошњаци и сите други кои живееме во нашава заедничка Македонија, сложно да застанеме рамо до рамо и да им порачаме: Наши комшии и браќа Македонци, Ние сите сме на Ваша страна, не ги подржуваме налудничавите барања на соседна Бугарија! Така ќе докажеме дека Македонија е наша заеднична држава.

Да се работи против интересите на сопствената држава е грев!  Безгрешните, Алах и Бог кога тогаш, ќе ги казнат предавниците на нашата заедничка Македонија! АМИН!

Превземено од ФБ статусот на Бурак Кечаи

============


 Burak Keçai:
Të punosh kundër interesave të vendit është mëkat!
Derisa disa politikanë përhapin urrejtje dhe flasin për shtetet e mëdha, nga Gostivari dhe e gjithë Maqedonia, autobusët nisen çdo ditë plot me maqedonas, shqiptarë, turq, serbë, vllehë, romë, boshjak e të tjerë, të gjithë ata largohen nga vendi me gjithë familjet e tyre. dhe në një drejtim.
Jo të gjithë po ikin për fitime më të mira, po ikin sepse nuk e durojnë dot politikën e përçarjeve që zbaton qeveria aktuale.
Mjaft përçarje, është koha të bashkohemi, nëse vazhdojmë të përçajmë një ditë do të kemi fshatra dhe qytete bosh! Një e ardhme e keqe nuk i pret vetëm maqedonasit, por edhe shqiptarët, turqit, serbët, vllehët, romët, boshnjakët…
Të gjithë, pa dallim feje apo kombi, të punojmë për të mirën e vendit tonë të përbashkët, Republikës së Maqedonisë, në vend që të përhapim urrejtje dhe të flasim për shtetet e mëdha. Shtetet e mëdha në shekullin 21 janë shtete ku politikanët përhapin bashkëjetesën mes njerëzve të besimeve dhe kombeve të ndryshme dhe punojnë për të mirën e të gjithë qytetarëve të tyre.
Kur kemi një problem shëndetësor, mjeku nuk pyet se çfarë kombësie ke, nuk pyet se çfarë të dhemb. Ne qytetarët e thjeshtë nuk na lëndon përçarja që përhapin disa politikanë.
Kur jemi të bashkuar, askush nuk mund të na bëjë asgjë!
E dini historinë: në telashe, fqinji juaj është më afër se vëllai juaj i largët? Maqedonas, shqiptarë, turq, serbë, vllehë, boshnjakë, romë e të tjerë, ne jemi fqinjë dhe duhet ta respektojmë dhe ta ndihmojmë njëri-tjetrin kur kemi ndonjë problem.
Maqedonasit po luftojnë tani, prandaj ju bëj thirrje të gjithëve, shqiptarë, turq, serb, vlleh, rom, boshnjak, të gjithë të tjerët që jetojnë në Maqedoninë tonë të përbashkët, që të qëndrojmë krah për krah dhe t’u themi: Fqinjët tanë maqedonas. dhe vëllezër, Ne të gjithë jemi në anën tuaj, nuk i mbështesim kërkesat e çmendura të Bullgarisë fqinje! Kështu do të dëshmojmë se Maqedonia është shteti ynë i përbashkët.
Të punosh kundër interesave të vendit të vet është mëkat! Të pamëkatit, kur Allahu dhe Zoti do të ndëshkojnë tradhtarët e Maqedonisë sonë të përbashkët!
AMIN!