Денес во 17 часот од страна на министерката Бисера Костадиновска Стојческа е испратен допис до институциите од културата во кој наложува на секој вработен да му се изготви поединечен акт/ решение/ договор со кој работодавачот со едностран акт ќе ги менува правата од работен однос, во случајов правото на плата уредено со Колективен договор за култура и Општиот колективен договор за јавен сектор, чие право од 10% зголемување на плата, спротивно на член 14 од ОКД за јавен сектор го ограничува до февруари 2024 година.

fb img 1696621139761

Денес во 17 часот од страна на министерката Бисера Костадиновска Стојческа е испратен допис до институциите од културата во кој наложува на секој вработен да му се изготви поединечен акт/ решение/ договор со кој работодавачот со едностран акт ќе ги менува правата од работен однос, во случајов правото на плата уредено со Колективен договор за култура и Општиот колективен договор за јавен сектор, чие право од 10% зголемување на плата, спротивно на член 14 од ОКД за јавен сектор го ограничува до февруари 2024 година.
Ваквото своеволие на министерката Бисера Костадиновска Стојческа јасно произлегува од злоупотребата на заклучокот на Влада за доследна примена на Општиот колективен договор, пробувајќи преку наводно постапување по истиот да ја ограничи основната бруто плата на вработените во културата и да не дозволи раст предвиден со Колективните договори. Вакво ограничување како во културата, во другите дејности од јавниот сектор не се случува и ниту еден вработен во јавниот сектор не се соочува со ваква примена на Заклучокот на Влада и Општиот колективен договор за јавен сектор.
Со ова се потврдува дека целото министерување на Бисера Костадиновска Стојческа е сведено исклучиво на барање креативни начини на поништување на колективниот довор во културата.
Ја известуваме министерката јавно и во понеделник со допис лично до неа дека не прифаќаме вакви небулозни, еднострани акти донесени без согласност на синдикатите.

Ministrja Bisera Kostadinovska Stojcheska sot në ora 17:00 u dërgoi një letër institucioneve të kulturës në të cilën urdhëron që për secilin punonjës të hartohet një akt/vendim/kontratë individual me të cilën punëdhënësi do t’i ndryshojë të drejtat nga marrëdhënia e punës me akt të njëanshëm. Në këtë rast e drejta e pagës e rregulluar nga Marreveshja Kolektive për Kultur dhe Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive për Sektorin Publik, e cila kufizon të drejtën e rritjes së pagës 10%, në kundërshtim me nenin 14 të OKD për sektorin publik, deri në shkurt. 2024.
Një arbitraritet i tillë i ministres Bisera Kostadinovska Stojcheska rrjedh qartë nga keqpërdorimi i konkluzionit të Qeverisë për zbatimin konsekuent të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive, duke u përpjekur të kufizojë pagën bazë bruto të punëtorëve në kulturë dhe të mos lejojë rritjen e paraparë me Marrëveshjet Kolektive. Një kufizim i tillë si në kulturë nuk ndodhë edhe në veprimtaritë tjera të sektorit publik dhe asnjë punonjës në sektorin publik nuk përballet me një aplikim të tillë të Konkluzionit të Qeverisë dhe Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive për sektorin publik.
Kjo konfirmon se e gjithë veprimtaria e ministres Bisera Kostadinovska Stojçeskës fokusohet ekskluzivisht në kërkimin e mënyrave kreative për të anuluar Marrëveshjen Kolektive në Kulturë.
E informojmë ministren publikisht, ndërkaq të hënën me një letër personale drejtuar saj se nuk pranojmë akte të tilla të paqarta, të njëanshme të bëra pa pëlqimin e sindikatave.

Бисера Костадиновска Стојчевска
Министерство за култура / Ministria e Kulturës
Сојуз на синдикатите на Македонија

fb img 1696621139761
fb img 1696621139761
fb img 1696621137016
fb img 1696621137016

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zY9Swq6WCTutEUtfea4BWBEP9PbAKZfJ6csqpDXvsDFBWyNyagp4tbaTtCQgjh9vl&id=100064605045551&mibextid=Nif5oz