Живот без ракавици

mountaineer 2100050 960 720

Прелистувајќи ги нашите списанија, весници и интернет портали, се сетив на изреката на еден филозоф за потребата да се ставаат ракавици при читање одредени книги поради опасноста од контаминација со нечиста содржина. И кога тие метафорични ракавици навистина би можеле да го заштитат умот на читателот од сите лаги, завист и плукање испечатени во печатот, тие сепак би се покажале како недоволни во својата функција бидејќи весниците се само концентриран одраз на она што секојдневниот живот го нуди како материјал.

media 24 uslugi

И тоа секојдневие, во својата морална, културна и економска сфера, станува сè побезочно и приземно. Што всушност се случува? Зошто има вакво израмнување на заедничките вредности, морална деградација, осиромашување на културата и образованието и практично грчевита борба за опстанок на добар дел од населението? Дали поради спонтаноста на настаните или поради немањето соодветен научен систем, се уште нема сериозни и објективни анализи. Зошто имаше толкаво воздигнување на фанатизам и недоразбирање и омраза меѓу луѓето кои барем можеа да се сметаат за браќа, пријатели и добри соседи?

Ведите, тој вечен извор на знаење, и денес се мудри и современи:

Prakriteh kriyamanani
gunaih karmani sarvasah
ahankara-vimudhatma
kartaham iti manyate

Оваа материјална природа се состои од три пиштоли или врзувачки сили. Овие пиштоли се всушност импулси под кои живите суштества се принудени да дејствуваат, а се манифестираат како акција во доблест, страст и незнаење. Поради грубото поистоветување со материјалното тело, човекот, кој всушност е духовно битие, мисли дека врши активности кои всушност ги врши материјалната природа. Примерот на кукли кои танцуваат контролирани со жици  (гуни) под прстите на кукларот (од материјална природа) го олеснува разбирањето на заблудата. Лишени од знаење за својот духовен идентитет, ваквите кукли ги насочуваат своите активности исклучиво на телото, на спиење, јадење, размножување, одбрана и мислат дека се независни во тоа, иако танцуваат под диктат на кукларот чие конечно ослободување е лицето на неизбежната смрт. Се разбира, не танцуваат сите на ист начин: некои се помалку, а некои поуспешни, во зависност од знаењето што го имаат.

ГУНАТА НА НЕЗНАЕЊЕТО управува со нецивилизираната состојба или животот на пониските животни и се карактеризира со уништување, нихилизам, аморалност и незнаење.

ДВИЖЕЊЕТО НА СТРАСТА го претставува цивилизираниот живот на човекот со аспирации за разни видови материјални придобивки. Таму можете да најдете и мал клуч за знаење на Апсолутната вистина во форма на фини чувства во уметноста, филозофијата и културата со етика.

ГУНАТА НА ДОБЛЕСТА е највисокото ниво кое дава можност за одгледување со духовно знаење и со тоа остварување на вистинските вредности и крајната цел на животот.

baner portland horizontalen

Од нивото на страста, кое е карактеристично за повеќето цивилизирани општества, можно е да се издигне до степенот на доблест или да падне во најдлабоко незнаење, во зависност од тоа колку внимание се посветува на вистинското духовно образование. Занемарувањето на духовното образование доведува до деградација на општеството до животинско ниво на постоење, во кое исчезнуваат човечките норми, владее законот на посилните и погласните, а животот се претвора во обична борба за опстанок.

„Да го немаше Бог, сè ќе беше дозволено“, рече Достоевски.

Таквата анархија, за жал, веќе не е само условена. Таа е присутна, расте и се заканува да не проголта. Повикот до сите искрени луѓе за духовен пресврт не е само апел на здравиот разум во сегашната безнадежност, туку пред се израз на општата човечка потреба за саморазбирање, што е можно само преку остварување на вечниот однос со Господ, кој е пред се политика, секташизам или кој било од „измите“. Желбата овој портал да биде таков медиум на духовна содржина е пропорционална на реалната потреба за него.