ПРЕTСЕДАТЕЛОТ НА ДЕМOКРАTСКИОТ СОЈУЗ, ПАВЛЕ ТРАЈАНOВ, ПОДНЕСЕ ИНИЦИЈАТИВА ДО УСТАВНИOТ СУД ЗА ПРЕИСПИТУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ИЗМЕНИТЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

centralensovet

ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ: ПРЕTСЕДАТЕЛОТ НА ДЕМOКРАTСКИОТ СОЈУЗ, ПАВЛЕ ТРАЈАНOВ, ПОДНЕСЕ ИНИЦИЈАТИВА ДО УСТАВНИOТ СУД ЗА ПРЕИСПИТУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ИЗМЕНИТЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

Претседателот на Демократскиот сојуз, Павле Трајанов, денеска до Уставниот суд поднесе иницијатива за преиспитување на уставноста на последните измени на Кривичниот законик, со кои се намалуваат казните за злоупотреба на службената должност и злосторничко здружување и се предвидува декриминализација на кривичното дело поврзано со јавните набавки на штета на државата.
se prodava deloven objekt

Во иницијативата се укажува на обврската уставните одредби за владеење на правото и законите да важат подеднакво за        сите, како и на потребата од заштита на државниот имот од злоупотреби на носителите на јавни функции.

Воедно, се очекува Уставниот суд по службена должност да донесе времена мерка за одложување на примена на измените      во Кривичниот законик до донесување конечна одлука за Иницијативата.

Во прилог ја доставуваме Иницијативата поднесена до Уставниот суд.

Иницијатива-до-Уставен-КРИВИЧЕН-законик ДС