Седумте закони на ВИСТИНАТА

1453721445

„Законите на вистината се седум; Оној кој ги познава седумте, поседува магичен клуч со чиј допир се отвораат сите врати“.

Законот на ментализмот

„Сè е ум; универзумот е духовен“.

Ментализмот е теорија дека сите појави во физичкиот и духовниот свет можат да се објаснат само со креативниот ум кој ги објаснува овие појави. Сите појави во универзумот се создадени од мислата и умот. Ништо не постои во физичкиот свет што не е предмет на овој закон.

 

Целиот универзум е создаден од божествената мисла. Материјата е дух со поголема густина. Духот е пофина верзија на материјата. Сè е енергија. Можеме да дејствуваме во физичкиот свет со нашите мисли. Ако ние не го правиме тоа или не веруваме во тоа, некој друг го прави тоа наместо нас.

Закон за ИДЕНТИТЕТ

„Како горе така долу, како долу така горе“.

духовен универзумОвој Закон значи дека сите мисли и сите слики што ги имаме во нашиот свесен и потсвесен ум ќе бидат пресликани во надворешни околности. Надворешниот свет е огледална слика на нашиот внатрешен свет. Овој закон важи и за добри и за лоши мисли. Како што се искачуваме на пирамидата на свеста, времето потребно за манифестација е сè пократко и пократко, бидејќи основата на пирамидата се намалува кон врвот.

Слично на тоа, со набљудување на појавите во Универзумот, можеме да го предвидиме однесувањето на појавите кај човекот и обратно.

Закон ВИБРАЦИЈА

„Ништо не стои; Сè се движи; Сè вибрира“.

Овој Закон ја објаснува разликата помеѓу појавата на материјата и духот. Од чист дух на врвот до најгуста материја на дното, постои континуитет на различни нивоа на вибрации. Секој атом и молекула вибрира со одредени движења, брзини, вибрации и фреквенции. Комбинацијата на овие фреквенции ја одредува формата на предметите, физички и метафизички.

 

Секој атом е минијатурен универзум („Како горе, така долу“) кој се движи и вибрира. На патот на духовноста, ние тежнееме да ги создаваме овие вибрации од нашето Високо Битие, наместо од пониското. Секој од седумте чекори го подига нивото на вибрации и движење.

Закон за ПОЛАРИТЕТ (ДВОЈНОСТ)

„Сè е двојност; Сè има столбови; Сè има пар и сè има спротивност; Спротивностите се идентични во суштина, но се разликуваат по степен“.

Јин-ЈангЗемете топлина и студ на пример. Енергијата е иста, тоа е само разлика во степенот. Ако го погледнеме термометарот, каде завршува топлината и каде започнува студот? Истото е и со материјата и со духот. Истата енергија. Замрзнете ја водата и таа станува мраз (материја), загрејте ја и станува пареа (дух). Истата енергија, само различен степен.

Важноста на овој Закон особено се одразува во разбирањето дека е можно да се трансформираат и менуваат вибрациите на сè, од една крајност во друга. Оваа трансформација ја менува и насоката на протокот на енергија. Едната трансформација привлекува енергија, а другата ја испушта. Тоа е вистинска алхемија. Трансформација на основните впечатоци, мисли, емоции кои ги добиваме на нашите пониски нивоа во духовно злато и Енергија. Омразата може да се претвори во љубов, празната банкарска сметка во полна, физичкото тело во лесно, итн.

Сè што треба да направиме е да ја поларизираме сопствената свест на друг, повисок начин. Суштеството условено од чувства се поларизира во умот. Она што се поистоветува со умот, станува поларизирано во духовноста. Суштество кое се спои со духовноста, се поларизира во свесноста за единство. Битието кое станало свесно во единство, се поларизира во Бога. Сите различни степени на иста работа.

Закон за МАШКИ/ЖЕНСКИ ПРИНЦИПИ

„Во сè има машки и женски принцип; Овој принцип се рефлектира на сите полиња“.

Овој Закон може да се сфати и како Закон за двојност во себе. Во физичка форма, телото е машко или женско, но душата е без род, односно има и машки и женски карактеристики. Секој има лева и десна страна од мозокот. Бог Отецот и Мајката Земја.

Клучот за работа со овој Закон е да се постигне рамнотежа и конвергенција. Патот на соединување со доведување во рамнотежа на машките и женските принципи во вас, божествените и земните аспекти. Балансирање на вашите три умови, четири тела, седум чакри. Рамнотежа на душата и егото. Тоа се постигнува со надминување на „негативното“ его и негово доведување во балансиран однос со душата, каде што таа се грижи за физичкото тело, а не за целосниот живот. „Ѕверот мора да се скроти, а волкот да се претвори во чувар“.

Закон за РИТАМ

„Сè тече, внатре и надвор; Сè има свој одлив и проток; Сè се крева и паѓа, мерката на отклон налево е мерка на отклонување надесно; Ритамот компензира“.

ритамОвој Закон не може да се избегне и не може да се запре, но може да се стане независен од него. Наместо тоа да влијае на нас, можеме да го искористиме.Во комбинација со претходните принципи, можеме да се доведеме до центарот преку поларизација и да ги неутрализираме силите кои би не турнале во другата крајност. Ова е она за што зборува Гурџиев во неговиот Закон на бројот седум . Работењето со овој Закон најдобро се објаснува како постигнување рамнотежа, рамнотежа, „рамнодушност“, неутралност, без разлика дали некој „добива или губи“ затоа што го разбира Законот за двојност. Дали сме на емоционалниот тобоган на смртта или сме во рамнотежа зависи исклучиво од состојбата на нашата свест, т.е. поларизација на сопствениот ум. Сите страдања произлегуваат од поистоветување со некого или нешто или од перцепција или гледна точка. Закон за ПРИЧИНА И ЕФЕКТ „Секоја причина има ефект; Секој ефект има причина; Сè се случува според законите; Случајност е само кога причината не може да се препознае; Има многу полиња на каузалност, но ништо не може да побегне од овој Закон“. Уметноста на работа со овој Закон се издигнува од вообичаеното поле на причина и последица. Ова се постигнува со подигање на состојбата на свеста, од свеста на жртвата до свеста на господарот. Од општиот закон до законот за исклучоци (Гурџиев). Просечните суштества се главно ефекти, а не причини. И затоа се жртви на мисли, расположенија, чувства, желби, пониски јас и други безброј причини. Мајсторите се издигнуваат и на секое ново ниво на свест тие се повеќе и повеќе причина и сè помалку последица. Клучната работа со која треба да започнете е да станете господар на сопствениот ум, потоа господар на сопствените чувства и желби и на крајот господар на сопственото тело и постапки. Мислите, чувствата и постапките треба да им служат на повисоките принципи на повисокото Јас, а не на пониските. Штом тоа ќе се постигне, душата нема причина да остане во оваа „школа“, освен да им помогне на браќата и сестрите кои сè уште ги учат тие лекции. Биди причина, биди господар, биди сотворец со божественото и тогаш ќе го користиш овој Закон, наместо тој да те користи тебе. Ако не сте господар, тогаш вие сте жртвата.


последица


Извор: www.radioliberum.com
Преземено од: 
www.altertv.org