Што претставува “Едно општество за сите” според Влада на Македонија?!

На сајтот на ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА стои што всушност претставува “Едно општество за сите”

Во прилог целиот текст превземен од официјалниот сајт на Влада на Македонија.

МАКЕДОНИЈА – ЕДНО ОПШТЕСТВО И ЕДНО СЕМЕЈСТВО ЗА СИТЕ, СИТЕ СЕ ГРАЃАНИ ОД ПРВ РЕД

 1. Со политиката „Едно општество“ ги намаливме поделбите и ја зголемивме довербата меѓу заедниците;
 2. Реализиравме тематска владина седница посветена на младински политики на која на предлог на младинските организации беа оформени работни групи и тоа:
  Работна група за препознавање на младинската работа, работна група која ќе го дефинира ко-менаџмент телото за координација помеѓу младинските организации и институциите и за структурен дијалог, работна група за сеопфатно сексуално образование, работна група за средношколско демократско организирање , работна група за студентско демократско организирање, работна група за мапирање зелени работни места и нивно поврзување со невработеноста на младите во земјава и работна група за изработка на програма за сеопфатна грижа и лекување на малолетни корисници на психоактивни супстанци.
 3. Ја подобривме климата за соработка и вклучување на граѓанското општество како партнер во демократизацијата на општеството;
 4. Донесовме Закон за употреба на јазиците, со кои ќе се прошири употребата на службениот јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, согласно Уставот и Амандманот V и ги зголемивме можностите на граѓаните да комуницираат со државните институции на својот мајчин јазик и со тоа полесно и поефикасно да ги остварат своите уставни права;
 5. Законот за употреба на јазиците целосно ја гарантира и соодветната употреба на македонскиот јазик, но и на другите јазици кои се во службена употреба во одредени единици на локална самоуправа (албански, турски, ромски, српски, влашки и бошњачки);
 6. Презедовме серија мерки за заштита на културното наследство на Република Македонија и за заштита и унапредување на македонскиот јазик;
 7. Издадовме електронска верзија на Правописот на македонскиот јазик, бесплатна верзија, за прв пат достапна до сите;
 8. Фондот за македонски јазик ќе ги поддржи отворањето на нови и одржувањето на лекторите по македонски јазик на странските универзитети во ЕУ, особено земјите-основачи на ЕУ, како и во САД, Канада, Австралија и Руската Федерација;
 9. Овозможивме Семинарот за македонски јазик, литература и култура да прерасне во Македонистички центар „Македоникум“ преку кој ќе се стипендираат поголем број странци што би дошле да ги изучуваат македонскиот јазик, нашата литература и култура;
 10. Мерките за унапредување на состојбата со македонскиот јазик предвидуваат и основање на Фонд за поддршка на издавачката дејност на нови и повторно издавање на научните дела посветени на македонскиот јазик од сите области;
 11. Од мерките треба да произлезе и основање фонд за стипендирање на студирањето на македонски јазик на универзитетите во Република Македонија и ревизија на наставните планови и програми по македонски јазик на сите рамништа на образованието;
 12. Отстранета опасноста Охридскиот регион да го загуби статусот на светско наследство на УНЕСКО;
 13. Ја заштитивме галеријата на икони во Музејот на Македонија;
 14. Презедовме и акција за целосна заштита и конзервација на Скопскиот аквадукт и создавање на еден пријатен амбиент со повеќе придружни рекреативни и културни содржини;
 15. По повод одбележувањето на 109-годишнината на Албанската азбука во Битола се реализираа различни активности (свечено отворање на уметничка колонија, отворање на Научна Трибина и Гала Концерт);
 16. Владата на РМ ја одобри информацијата за формирањето на Албанскиот државен ансамбл;
 17. Планот за распределба на 958 од вкупно 1600 административни службеници вработени во ССРД беше усвоен во Влада;
 18. Престана потребата од конзилијарно мислење и наод од најмалку 3 лекари за остварување на правото за паричен надоместок за помош и нега од друго лице;
 19. Правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, додатокот за мобилност, слепило и глувост се остваруваат без оглед на висината на приходите на лицето кое има потреба од истото;
 20. Надоместокот за скратено работно време на родители на деца и лица со попреченост се остварува без оглед на возраста на лицето;
 21. Правото на посебен додаток до 26 години по автоматизам преминува во право на помош и нега од друго лице;
 22. Со законски измени се обезбеди скратеното работно време за родителите на деца со попреченост да продолжи и после 26 години;
 23. За првпат е усвоена Програма за персонална асистенција на лица со попреченост, целосно финансирана од Буџетот;
 24. Донесовме Програма за ослободување од здравствена партиципација за деца од семејства-корисници на социјална помош;
 25. Поддржавме основање на Дневен центар за лица со Даунов синдром;
 26. Формиран специјализиран тим за постапување по итни предмети од ранливи категории при ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје;
 27. Го решивме проблемот на околу 3000 лица неевидентирани во Матичната книга на родени;
 28. Пристапивме кон изработка на Националната стратегија за соработка со дијаспората;
 29. Oтворање канцеларии за соработка со дијаспората во општините во Република Македонија. Првата канцеларија се отвора во Општина Штип.

Повеќе