ЧИИ СЕ НАЈПОЗНАТИТЕ СВЕТИЛИШТА ВО ДРЕВНОСТА ДЕЛФИ И ДОДОНА, ГРЧКИ ИЛИ?


ЧИИ СЕ НАЈПОЗНАТИТЕ СВЕТИЛИШТА ВО ДРЕВНОСТА ДЕЛФИ И ДОДОНА, ГРЧКИ ИЛИ?

(13). Денес цел свет, па и нашиве измеќари во науката сите од ред трубат: Делфи и Додона се грчки светилишта. Ајде да видиме дали е така. 1.Погледајте ја оваа црвенофигурална купа од 430 год пне,која се наоѓа во Берлин-државен музеј. На неа ја гледаме познатата пророчница од Делфи Питија, која на својот престол го има македонското сонце. Веќе го цитирав Р. Грејвс и Аристофан, според кои почитувањето на култот кон сонцето за ,,Грците”било непатриотски чин затоа што не бил нивни симбол. 2.Според Херодот (Историја 7 – 140),името на Питија било Аристоника. Внимавајте, познат генерал во војската на Александар бил Арисуон, па и Аристоника е чисто македонско име. Ова значи дека Питија е прекар а не лично име, разбирливо во македонскиот, но не и во грчкиот јазик. Питија во Валандовско-гевгелискиот говор буквално значи прашајја. Па што правеле лугето кај Питија? Ја питале(ја прашувале) да им пртскаже. Дали овие непобитни факти може некој да ги побие? Исто е и со светилиштето во ДОДОНА. Според Херодот (Историја 2- 52), светилиштето во ДОДОНА е најстаро и единствено во та време. Постаро е од Делфи но и од самите ,,Грци”. Со други зборови овие светилишта се на староседелците Пелазгите, во чиј центар се Македонија и Македонците. Освен тоа свето дрво во ДОДОНА е дабот-светото дрво на Македонците. Најсилна стопанска гранка кај Македонците била извоз на дабова граѓа. Круната на македонските кралеви била од дабови лисја, симболот на долговечноста, затоа што тоа се лисја кои последни паѓаат во шумата. И денес за нас дабот е свето дрво затоа за бадник ги украсува е домовите со дабови гранчиња. Хеленофиѓи каде сте? И светилиштата испаѓа дека се на,, варварите” од север.


Дардан Венетски

 

Повеќе