Македонското античко наследство е непобитно

Во средновековната оригинална документација, името Македонија за територијата, а Македонците за жителите што живееле таму како македонски народ, имаат целосен континуитет, што значи дека во етно генезата на Македонците биле вклучени и античките Македонци, кои главно останале. на овие простори како автохтоно население и по доаѓањето на Словените. Во сложениот етногенетски процес, староседелците антички Македонци…

повеќе